Opublikowane na Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw (https://www.mikrogranty.com.pl/)

Zostań ekspertem
ico.

Ekspert merytoryczny

Czym będzie się zajmował Ekspert merytoryczny?

Zadaniem Eksperta merytorycznego będzie współpraca z Grantobiorcami przy opracowywaniu karty projektu będącej częścią wniosku o grant, w tym w szczególności w tworzeniu agendy badawczej. Osoby zatrudnione na tym stanowisku pomogą przedsiębiorcom w zakresie wyszukania optymalnego rozwiązania problemu badawczego oraz opisania tego rozwiązania w sposób szczegółowy i precyzyjny.
Ekspert merytoryczny będzie również weryfikował i oceniał, czy wypracowany ostatecznie zakres usługi badawczej zawarty w karcie projektu spełnia kryteria formalne dopuszczania do ostatecznej oceny przez Komitet Inwestycyjny.

Jak zostać Ekspertem merytorycznym?

Ekspertami merytorycznymi mogą zostać osoby fizyczne o kompetencjach naukowo-badawczych w danej dyscyplinie naukowej, wyłonione w drodze procedury konkursowej. Zakłada się, że Ekspertami merytorycznymi będą m.in. pracownicy naukowi z wieloletnim stażem, których poziom wiedzy odpowiada typowo osobom posiadającym minimum stopień naukowy doktora, bądź posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów ze środowiskiem gospodarczym. Szczegółowe zasady naboru zostały zamieszczone w dokumencie „Zasady naboru ekspertów merytorycznych”.

Prezentacja ze spotkania: Zostań ekspertem merytorycznym:
ico

Ekspert biznesowy

Czym będzie się zajmował Ekspert biznesowy?

Zadaniem Eksperta biznesowego będzie udział w posiedzeniach komitetu inwestycyjnego w czasie których nastąpi ostateczna ocena złożonych wniosków o grant pod kątem przyznania dofinansowania. Ekspert biznesowy przeprowadzi ocenę punktową kryteriów oceny merytorycznej wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

Jak zostać Ekspertem biznesowym?

Ekspertami biznesowymi mogą zostać osoby fizyczne będące doświadczonymi menedżerami m. in. z grona praktyków biznesowych, inwestorów finansowych, pracowników i partnerów funduszy kapitałowych typu Venture Capital.
Szczegółowe zasady naboru zostały zamieszczone w dokumencie „Zasady naboru ekspertów biznesowych”.Ogłoszenia rekrutacyjne


Trwa drugi nabór ekspertów merytorycznych w Projekcie

Excento, spółka celowa Politechniki Gdańskiej rozpoczęła 25 lutego nabór ekspertów merytorycznych w projekcie "μGranty B+R dla przedsiębiorstw". Poszukiwani są naukowcy, których zainteresowania naukowe są zgodne z obszarami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 16 marca.


Zadaniem Eksperta merytorycznego będzie współpraca z Grantobiorcami przy opracowywaniu karty projektu będącej częścią wniosku o grant, w tym w szczególności w tworzeniu agendy badawczej.


Osoby zatrudnione na tym stanowisku pomogą przedsiębiorcom w zakresie wyszukania optymalnego rozwiązania problemu badawczego oraz opisania tego rozwiązania w sposób szczegółowy i precyzyjny.


Ekspert merytoryczny będzie również weryfikował i oceniał, czy wypracowany ostatecznie zakres usługi badawczej zawarty w karcie projektu spełnia kryteria formalne dopuszczające do ostatecznej oceny przez Komitet Inwestycyjny.


Wśród najważniejszych korzyści, jakie może dać udział w projekcie w charakterze eksperta merytorycznego należy wymienić:

  • możliwość nawiązania długotrwałej współpracy z biznesem,
  • rozszerzenie swojego portfolio oferowanych usług,
  • nabycie dodatkowego doświadczenia,
  • korzyści finansowe.

Nabór ekspertów prowadzony jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Do współpracy zostaną zaproszeni kandydaci, którzy zdobędą największą ilość punktów w ogłoszonym konkursie niezależnie dla każdego obszaru ISP.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania swoich aplikacji.


Niezbędna dokumentacja konkursowa została zamieszczona na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/578248


UWAGA! OSOBY FIZYCZNE nie mogą logować się na platformie, a jedynie kontynuować jako niezalogowane (szary przycisk po lewej stronie).


Zgłoszenie kandydatury możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez powyższą platformę.


Adres źródła: https://www.mikrogranty.com.pl/zostan-ekspertem