Opublikowane na Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw (https://www.mikrogranty.com.pl/)

Wiki

Wiki


μGranty B+R dla przedsiębiorstw - regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

Projekt realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Techtransbalt Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Celem projektu grantowego jest poprawa dostępności do zaawansowanych usług badawczych skutkująca wzrostem aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, w tym we współpracy z uczelniami wyższymi, oraz wzrostem efektywności aplikacji przez przedsiębiorstwa o środki krajowe i europejskie.

Najczęściej zadawane:
1. W jakiej formie jest udzielane wsparcie w projekcie? W formie pomocy de minimis.

2. Jaka jest maksymalna wysokość grantu? Maksymalna wartość grantu, o którego dofinansowane może ubiegać się Grantobiorca to 150 000 zł. netto.

3. Czy projekt przewiduje możliwość finansowania badań podstawowych? - Nie, w projekcie mogą być finansowane wyłącznie badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

4. Czy mogę sam wybrać wykonywacę? Wykonawca w projekcie jest wybierany w ramach zasady konkurencyjności lub zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Natomiast Grantobiorca może poinformować o prowadzonym konkursie dowolnych potencjalnych wykonawców zgodnie z zachowaniem zasad powyżej wskazanych trybów.

5. W jaki sposób jest wybierana jednostka B+R? Jednostka badawczo-rozwojowa zostanie wybrana zgodnie z zasadą zachowania konkurencyjności lub zamówienia publicznego zgodnego z ustawą PZP jeżeli beneficjent podlega danej ustawie.

6. Czy w ramach projektu można przeprowadzić wdrożenie prac B+R? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację usługi badawczo-rozwojowej – nie obejmuje wydatków związanych z wdrożeniem projektu.

7. Kto może ubiegać się o grant?
Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa spełniające wszystkie poniższe warunki:

 1. Są osobami fizycznymi prowadzącymi zarejestrowaną działalność gospodarczą, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli jednostka ta prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Prowadzą działalność na terenie woj. Pomorskiego.
 3. Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.).
 4. Nie prowadzą działalności wyłączonej od finansowania, tj.:
  • likwidacji bądź budowy elektrowni jądrowych,
  • inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
  • wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  • inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych niezwiązaną z ochroną środowiska lub inwestycjami niezbędnymi do łagodzenia lub ograniczenia oddziaływania tej infrastruktury na środowisko.
Adres źródła: https://www.mikrogranty.com.pl/roadshow/wiki