Opublikowane na Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw (https://www.mikrogranty.com.pl/)

Wykonawcy

Wykonawcy w projekcie "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" realizują prace badawczo-rozwojowe na rzecz Grantobiorcy. Wykonawca do realizacji danego grantu jest wybierany w drodze konkursowej w trybie zgodnym z zachowaniem zasad konkurencyjności zgodnie z regułami przeprowadzania zamówień wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub w drodze stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami.

Konkurs na wybór Wykonawcy przeprowadza Grantobiorca. W powyższych konkurach mogą brać udział podmioty, które zostały wpisane na listę wykonawców w projekcie "μGranty B+R dla przedsiębiorstw".

Wykonawcą w projekcie mogą zostać następujące podmioty:

jednostki badawczo-rozwojowe wskazane w treści Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.):
  1. uczelnie,
  2. Polska Akademia Nauk (dalej: „PAN”),
  3. instytuty naukowe PAN,
  4. instytuty badawcze funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1383),
  5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,
  6. Polska Akademia Umiejętności,
  7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Inne podmioty niż wymienione w pkt. a – f muszą spełniać definicję organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę w rozumieniu  art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.


lub centra badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 17 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.).

Aby zostać wpisanym na listę wykonawców w projekcie "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" należy:

złożyć wniosek o umieszczenie na liście zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku 1 do Zasad prowadzenia listy wykonawców w projekcie „μGranty B + R dla przedsiębiorstw”

lub

złożyć bezpośrednio wobec Grantobiorcy ofertę na realizację usługi badawczo-rozwojowej realizowanej z grantu objętego Projektem i jednocześnie wyrazić zgodę na wpis na Listę w formie pisemnej bądź w formie dokumentowej wedle Załącznika nr 1 do Zasad prowadzenia listy wykonawców w projekcie „μGranty B + R dla przedsiębiorstw”.

Do pobrania:

Katalog wykonawców

Adres źródła: https://www.mikrogranty.com.pl/wykonawcy