Opublikowane na Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw (https://www.mikrogranty.com.pl/)

O projekcie

O projekcie

Ogólne informacje o projekcie

„μGranty B+R dla przedsiębiorstw” to regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł.

Projekt realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza , Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Wartość projektu: 26 924 700,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 22 885 995,00 zł

Cel i rezultaty projektu:

Celem projektu grantowego jest poprawa dostępności do zaawansowanych usług badawczych skutkująca wzrostem aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, w tym we współpracy z uczelniami wyższymi, oraz wzrostem efektywności aplikacji przez przedsiębiorstwa o środki krajowe i europejskie.

Realizacja głównego celu będzie możliwa poprzez realizację celów szczegółowych:
 1. Zwiększenie aktywności pomorskich przedsiębiorców w zakresie prac badawczo-rozwojowych.
 2. Upowszechnienie proinnowacyjnych zachowań w szerszej populacji przedsiębiorstw.
 3. Stworzenie indykatywnej bazy podmiotów, specjalizujących się w przeprowadzaniu prac B+R, zgodnej z zapotrzebowaniem pomorskich przedsiębiorców.
 4. Poprawa dostępności do zaawansowanych usług badawczych skutkująca wzrostem aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, w tym we współpracy z uczelniami wyższymi, oraz wzrostem efektywności aplikacji przez przedsiębiorstwa o środki krajowe i europejskie.
 5. Opracowanie przejrzystego mechanizmu wspierania zakupu przez przedsiębiorców usług badawczych.
 6. Stworzenie możliwości zweryfikowania pomysłu danej firmy w ramach fazy „proof of concept”.
 7. Zapewnienie przedsiębiorcom, odpowiedniej wiedzy eksperckiej przez cały okres realizacji projektu.
 8. Udzielenie mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom wsparcia finansowego w formie grantu na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Przez najbliższe 2 lata w ramach projektu udzielonych zostanie nie mniej niż 75 grantów, na łączną kwotę 15 000 000 zł oraz poszerzona zostanie oferta usług badawczych świadczonych przez naukowców o min. 50 nowych usług.

Dodatkowo w efekcie realizacji projektu, pomorskie przedsiębiorstwa nabędą doświadczenie i wiedzę pozwalającą im pozyskiwać więcej środków finansowych na działalność B+R z programów krajowych i europejskich. Dzięki współpracy z naukowcami będą to robić skuteczniej, a efekty będą lepiej przekładały się na wdrożenia i poprawę innowacyjności regionalnej gospodarki, szczególnie w obszarach zdefiniowanych w Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza.

Proces uzyskania grantu w projekcie

1

Złożenie wniosku
o grant

Weryfikacja złożonego wniosku (kilka dni)
2

Wypracowanie wspólnej agendy badawczej stanowiącej wkład do karty projektu

Wsparcie eksperta merytorycznego przy tworzeniu karty projektu
3

Komitet
inwestycyjny

Podpisanie umowy o
grant
4

Wybór
wykonawcy

Ok. 2-4 tygodni
5

Realizacja
prac B+R

Do 6 miesięcy
6

Rozliczenie
grantu

Ok. 2 tygodnie

Uczestnicy projektu:

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa spełniające wszystkie poniższe warunki:

 1. Prowadzą działalność na terenie woj. Pomorskiego.
 2. Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.).
 3. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.
 4. Nie prowadzą działalności wyłączonej od finansowania, tj.:
  1. likwidacji bądź budowy elektrowni jądrowych,
  2. inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
  3. wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  4. inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych niezwiązaną z ochroną środowiska lub inwestycjami niezbędnymi do łagodzenia lub ograniczenia oddziaływania tej infrastruktury na środowisko.

Dodatkowo produkt/usługa planowana do wdrożenia w wyniku realizacji zaplanowanych, objętych wsparciem grantowym prac B+R:
 1. Musi być zgodna co do zakresu z obszarami tematycznymi Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, określonymi we właściwej uchwale Zarządu Województwa Pomorskiego:
  1. ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
  2. ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
  3. ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
  4. ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.
 2. Będzie innowacją produktową lub procesową o skali co najmniej krajowej.
 3. Jej zaprojektowanie/wdrożenie wymaga prowadzenia prac o charakterze B+R (badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych).

Role w projekcie


Operator: Excento sp. z o.o. – spółka celowa Politechniki Gdańskiej.

Grantobiorca: przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie województwa pomorskiego, który złożył Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw".

Ekspert Merytoryczny: osoba fizyczna posiadającą doświadczenie oraz wiedzę w określonej dziedzinie związanej z obszarami tematycznymi Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, która pełni w projekcie rolę opiniodawczo-doradczą dla Grantobiorcy w trakcie przygotowania karty projektu, w tym przede wszystkim wsparcia w opisie agendy badawczej.

Ekspert Biznesowy: osoba fizyczna posiadająca doświadczenie we wdrażaniu technologii do gospodarki, która w Projekcie pełni rolę członka Komitetu Inwestycyjnego, który decyduje o ostatecznej akceptacji lub odrzuceniu Wniosku o grant.

Usługodawca: jdnostki badawczo-rozwojowe wskazane w treści Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) lub centra badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 17 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.), które po wpisaniu na listę usługodawców w Projekcie mogą realizować prace badawczo-rozwojowe na rzecz Grantobiorcy.

Wykonawca: Usługodawca wybrany w drodze konkursu do realizacji prac badawczo-rozwojowych dotyczących konkretnego wniosku o grant.

Nasi partnerzy

Ikona Regionalnej Izby Gospodarczej PomorzaRegionalna Izba Gospodarcza Pomorza
RIGP
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Ikona Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoGdański Uniwersytet Medyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny
Centrum Innowacji
Medycznych Sp. z o.o.
Spółka celowa GUMed
Centrum Innowacji
Medycznych Sp. z o.o.
Ikona Uniwersytetu Gdańskiego Uniwersytet Gdański
Uniwersytet
Gdański
Uniwersytet Gdański
Tech Trans Balt
Spółka celowa UG
Tech Trans Balt
Adres źródła: https://www.mikrogranty.com.pl/o-projekcie