Pokaż menu >
Kto może ubiegać się o grant?
Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa spełniające wszystkie poniższe warunki:
 1. Są osobami fizycznymi prowadzącymi zarejestrowaną działalność gospodarczą, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli jednostka ta prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Prowadzą działalność na terenie woj. Pomorskiego.
 3. Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.).
 4. Nie prowadzą działalności wyłączonej od finansowania, tj.:
  • likwidacji bądź budowy elektrowni jądrowych,
  • inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
  • wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  • inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych niezwiązaną z ochroną środowiska lub inwestycjami niezbędnymi do łagodzenia lub ograniczenia oddziaływania tej infrastruktury na środowisko.
Czy to było pomocne?
W jakiej formie udzielane jest wsparcie w projekcie?

W formie pomocy de minimis.

Czy to było pomocne?
Czym jest pomoc de minimis?
Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis
Czy to było pomocne?
Jaka jest maksymalna wartość grantu?

Maksymalna wartość grantu, o którego dofinansowane może ubiegać się Grantobiorca to 150 000 zł. netto.

Czy to było pomocne?
Czy realizacja prac B+R w projekcie powinna prowadzić do powstania innowacji technologicznej lub procesowej na poziomie minimum krajowym?
Tak, realizacja prac B+R powinna prowadzić do powstania innowacji technologicznej lub procesowej na poziomie minimum krajowym. Natomiast dopuszczalne jest finansowanie fragmentu prac większego projektu, który w rezultacie powinien doprowadzić do ww. innowacji.
Czy to było pomocne?
Czy w projekcie można finansować badania podstawowe?

Nie, w projekcie mogą być finansowane wyłącznie badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Czy to było pomocne?
Czy w projekcie można finansować prace B+R w dowolnej dziedzinie?
Nie, finansowane prace B+R muszą być zgodne z obszarami tematycznymi Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, określonymi we właściwej uchwale Zarządu Województwa Pomorskiego:
 • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
 • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
 • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
 • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.
Więcej na temat IP na stronie projektu w zakładce Grantobiorcy.
Czy to było pomocne?
Czy Wykonawcą w projekcie może być podmiot spoza województwa pomorskiego?

Tak, wykonawcami mogą być podmioty z terenu całej Unii Europejskiej.

Czy to było pomocne?
Czy Grantobiorca może wskazać konkretnego wykonawcę do prowadzenia prac B+R w projekcie?
Wykonawca w projekcie jest wybierany w ramach zasady konkurencyjności lub zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Natomiast Grantobiorca może poinformować o prowadzonym konkursie dowolnych potencjalnych wykonawców zgodnie z zachowaniem zasad powyżej wskazanych trybów.
Czy to było pomocne?
Jaki jest wymagany minimalny wkład własny Grantobiorcy?
W zależności od aktualnego naboru w konkursie wkład własny Grantobiorców będzie zamykał się w przedziale od 15 do 30%.
Czy to było pomocne?
Kto finansuje wsparcie Eksperta merytorycznego w Projekcie?

Koszt pracy Eksperta merytorycznego finansuje Excento w ramach kosztów Projektu.

Czy to było pomocne?
Jak długo powinna trwać realizacja danego grantu?

Okres realizacji projektu może trwać maksymalnie 7 miesięcy uwzględniając czas niezbędny na wybór wykonawcy usługi. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli okres realizacji usługi badawczo-rozwojowej ulegnie wydłużeniu nie z winy beneficjenta, istnieje możliwość ubiegania się u operatora programu o wydłużenie realizacji projektu.

Czy to było pomocne?
Czy na etapie aplikowania niezbędne jest posiadanie umowy warunkowej z Wykonawcą?

Na etapie aplikowania Wnioskodawca nie musi posiadać umowy warunkowej z wykonawcą. Wybór Wykonawcy odbywa się dopiero po podpisaniu umowy o grant.

Czy to było pomocne?
Gdzie znajduje się dokumentacja związana z ubieganiem się o grant w tym regulamin, wzory wniosków oraz umów?
Dokumentacja dla Grantobiorców znajduje się na stronie www Projektu w zakładce Grantobiorcy.
Czy to było pomocne?
Co oznacza „przedsiębiorca z województwa pomorskiego"?

Przedsiębiorcą z województwa pomorskiego jest przedsiębiorca, który posiada siedzibę lub oddział zarejestrowane na terenie województwa pomorskiego. Potwierdzenie informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie województwa pomorskiego odbywa się na podstawie weryfikacji dokumentów rejestrowych firmy (wpis do CEIDG/KRS).

Czy to było pomocne?
Czy wniosek o grant mogą złożyć również duże przedsiębiorstwa?

Wniosek o grant w programie mogą złożyć również duże przedsiębiorstwa. Program skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Czy to było pomocne?
Co oznacza „zgodnie z zasadą zachowania konkurencyjności”?

Zasada zachowania konkurencyjności polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Szczegółowe wytyczne dotyczące prawidłowego przygotowania procedury udzielenia zamówienia publicznego ( w tym postępowania ofertowego) znajdują się w dokumencie WYTYCZNE dotyczące udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym w projekcie „µGranty B+R dla przedsiębiorstw”. Excento Sp.zo.o, na prośbę beneficjenta, zweryfikuje zgodność przygotowania przez beneficjenta postępowania ofertowego z wytycznymi.

Czy to było pomocne?
Czy firma z branży żywności wpisuje się również w ISP i może złożyć wniosek?

Nie ma przeciwskazań do wzięcia udziału w naborze wniosków w programie przedsiębiorców z branży żywności. Kwalifikowalność wniosku do odpowiedniej ISP zależy od przedmiotu projektu i problemu badawczego w nim zawartego.

Czy to było pomocne?
Czy jest możliwe złożenie wniosku przez jednego przedsiębiorcę w ramach jednego naboru w zakresie kilku ISP?

W  jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek.

Czy to było pomocne?
Czy jednostka badawcza może być jednostką zagraniczną?

Nie ma ograniczeń terytorialnych w stosunku do jednostki badawczej. Należy pamiętać o dokonywaniu wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Czy to było pomocne?
Co dokładnie oznacza ekoefektywność i zrównoważony rozwój?

Ekoefektywność projektu to wpływ na postęp gospodarczy i ekologiczny, przez wkład (wartość) dla dobrobytu. Oznaczający efektywne wykorzystanie zasobów środowiskowych, ekonomicznych i ludzkich z pozytywnym dla nich skutkiem.

Definicja, cele i priorytety Uni Europejskiej w obszarze zrównoważonego rozwoju dostępne są na stronie: https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_pl

Czy to było pomocne?
Czy do rozliczenia projektu będzie wymagany raport sprawozdawczy z zadań? (Co wchodzi w skład „wniosku o płatność”).

Obligatoryjnymi dokumentami do wniosku o płatność rozliczającego projekt będzie: kopia faktury na usługi badawczo-rozwojowe, protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzenie dokonania opłaty usługi przez beneficjenta. Raport b+r nie jest dokumentem wymaganym do przedłożenia wraz z wnioskiem, aczkolwiek może podlegać późniejszej kontroli.

Czy to było pomocne?
Czy do rozliczenia projektu będzie wymagany raport sprawozdawczy z zadań? (Co wchodzi w skład „wniosku o płatność”).

Obligatoryjnymi dokumentami do wniosku o płatność rozliczającego projekt będzie: kopia faktury na usługi badawczo-rozwojowe, protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzenie dokonania opłaty usługi przez beneficjenta. Raport b+r nie jest dokumentem wymaganym do przedłożenia wraz z wnioskiem, aczkolwiek może podlegać późniejszej kontroli.

Czy to było pomocne?
Jak wygląda harmonogram przyznawania grantu (od momentu złożenia do momentu uzyskania refundacji) ?

Złożony wniosek o przyznanie grantu podlega ocenie na podstawie określonych programem kryteriów przez specjalistę ds.formalno-merytorycznych. Po otrzymaniu pozytywnej oceny wnioskodawcy zostaje przydzielony ekspert merytoryczny pełniący funkcję doradczą w przygotowaniu Karty Projektu oraz w opracowaniu możliwego rozwiązania postawionego problemu badawczego. Wniosek uzupełniony o Kartę Projektu podlega ocenie merytorycznej. Po otrzymaniu pozytywnej oceny przekazywany jest do Komitetu Inwestycyjnego oceniającego zasadność projektu w tym efektywność planowanego wdrożenia do działalności wnioskodawcy. Po uzyskaniu pozytywnej oceny zostanie podpisana umowa o przyznaniu grantu. Następuje okres realizacji projektu, pod koniec którego projekt zostaje rozliczony, na podstawie prawidłowo przygotowanego wniosku o płatność. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność dokonywana jest refundacja środków finansowych. Łączny proces od złożenia wniosku o przyznanie grantu do rozliczenia projektu trwa ok. 10 miesięcy.

Czy to było pomocne?
Czy można składać częściowe wnioski o płatność w trakcie trwania projektu?

Nie ma możliwości składania częściowych wniosków o płatność. Dokumentem finansowym rozliczającym projekt jest jedna faktura wystawiona przez wykonawcę.

Czy to było pomocne?
W jaki sposób wybierana zostaje jednostka badawczo - rozwojowa?

Jednostka badawczo-rozwojowa zostanie wybrana zgodnie z zasadą zachowania konkurencyjności lub zamówienia publicznego zgodnego z ustawą PZP jeżeli beneficjent podlega danej ustawie.

Czy to było pomocne?
W jaki sposób przydzielani zostają eksperci merytoryczni? Czy można wybrać eksperta merytorycznego z bazy, czy zostaje on przydzielony przez Excento?

Wybór eksperta merytorycznego dokonywany jest przez Excento Sp. z o.o adekwatnie do obszaru tematycznego projektu. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może ubiegać się o zmianę eksperta merytorycznego.

Czy to było pomocne?
Czy istnieje baza jednostek badawczo - rozwojowych?

Baza jednostek badawczo-rozwojowych będzie zamieszczona na stronie internetowej programu Mikrogranty. Istnieje możliwość wyboru wykonawcy (zgodnie z zasadą zachowania konkurencyjności) spoza bazy.

Czy to było pomocne?
Czy już na pierwszym etapie składania wniosku trzeba opisać pomysł na badania? Czy dopiero w drugim etapie (Karta Projektu).

Wnioskodawca przedstawia rozwiązanie problemu badawczego w drugim etapie składania wniosku (Karta Projektu) – po wypracowaniu konceptu na rozwiązanie problemu przy wsparciu eksperta merytorycznego.

W pierwszym etapie we wniosku o przyznanie grantu można opcjonalnie zamieścić informację o planowanym rozwiązaniu.

Czy to było pomocne?
Kto może być wpisany na listę wykonawców? Czy może być to spółka z o.o.?

Na listę wykonawców mogą zostać wpisane podmioty wskazane w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.): uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicza, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły ( w tym spółki prowadzące taką działalność ) oraz centra badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 17 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.)

Czy to było pomocne?
Czy z pozyskanych środków w ramach grantu można zrobić wdrożenie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację usługi badawczo-rozwojowej – nie obejmuje wydatków związanych z wdrożeniem projektu.

Czy to było pomocne?
Jaki jest przewidziany budżet na jeden nabór? Ile projektów może zostać realizowanych w ramach jednego naboru?

Program przewiduje alokacje w wysokości 3mln-5mln na  jeden nabór wniosków. Liczba zrealizowanych projektów w ramach jednego naboru zależna jest od liczby złożonych wniosków i ostatecznej decyzji o liczbie naborów. Łącznie planuje się przyznanie środków finansowych ok. 100 projektom.

Czy to było pomocne?
Czy wniosek, który nie przeszedł w pierwszym naborze przechodzi do kolejnego naboru?

Wniosek nie przechodzi do kolejnego naboru. Wnioskodawca może złożyć zmodyfikowany wniosek w tym samym (jeśli nabór nadal jest otwarty) lub kolejnym naborze.

Czy to było pomocne?
Czy wzór umowy z wykonawcą dostarczony przez Excento określa termin zapłaty faktury?

Wzór umowy z wykonawcą określa termin zapłaty faktury. Wzór umowy został opracowany przy zachowaniu korzyści interesów obu stron.

Czy to było pomocne?
Ile trwa weryfikacja wniosku o płatność?

Zgodnie z wytycznymi programu weryfikacja wniosku o płatność wraz z wszystkimi obligatoryjnymi dokumentami trwa do 10 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku przedłużenia przedłożenia przez beneficjenta niezbędnych do oceny wniosku informacji lub dokumentów określonych dokumentacją konkursową. Refundacja następuje po zatwierdzeniu wniosku.

Czy to było pomocne?
Do kogo należą prawa do własności intelektualnej powstałej w projekcie

Wszystkie prawa własności intelektualnej do wyników prac powstałych w trakcie realizacji projektu należą do Grantobiorcy. Przy czym proszę pamiętać, że jeżeli do opracowania wyników tych prac została wykorzystana własność intelektualna należąca do osób trzecich ona nadal pozostaje przy tych osobach. W takim przypadku do wdrożenia wyników prac niezbędne jest pozyskanie praw do tej własności intelektualnej (np. zakup licencji).

Czy to było pomocne?

Kontakt

Operator programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, spółka celowa Politechniki Gdańskiej.
Adres biura:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
80-233 Gdańsk (parking)
Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Go to top